Thai / English

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน

สนับสนุนการต่อสู้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน

25 ต.ค. 52
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน

สนับสนุนการต่อสู้

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

ในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 25 ตุลาคม 2552 อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม

การประชุมตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรแรงงาน องค์กรชาวนาชาวไร่ องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักเรียนนิสิตนักศึกษา มีจุดยืนและท่าทีร่วมกันต่อการต่อสู้ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. เราสนับสนุนการต่อสู้ของ สร.รฟท. ในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน อันเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถและการบริการสาธารณะ

2. เราคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบ และสนับสนุนการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค สหภาพแรงงาน องค์กรประชาชนทุกภาคส่วน

3. เราสนับสนุนให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น และการสร้างธรรมาภิบาลในการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

4. เราเห็นว่านายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลว่าทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชน อันเกิดจากการบกพร่องในด้านความปลอดภัย และการบริหารงานที่ผิดพลาด

5. เราจะดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมฟ้องร้อง ดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับนักการเมือง และฝ่ายบริหารที่บริหารงานผิดพลาดและความเสียหายโดยไม่คำนึงถึงชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน

พวกเราเครือข่ายประชาชน มีข้อเรียกร้องต่อฝ่ายการเมืองและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ยุตินโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉวยกระแสในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรถไฟของนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคภูมิใจไทย

2. ยุติการสร้างกระแสทำลายสหภาพแรงงาน จากการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร อาทิ กรณีการปล่อยทิ้งผู้โดยสาร การใส่ร้ายป้ายสีเรื่องการปิดสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมทั้งการยึดรถจักรสถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งไม่ความเป็นจริงแต่อย่างใด

3. ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ของรถจักรโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถจักรที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ เนื่องจากสมาชิก สร.รฟท. ก็ต้องการให้เปิดการเดินรถไฟที่มีความปลอดภัยโดยเร็ว

4. นายโสภณ ซารัมย์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ ต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีอุบัติเหตุ อันอาจเกิดขึ้นจากรถจักรที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยชำรุด

5. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ควรเปิดเวทีสาธารณะชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟ โดยมีองค์กรผู้บริโภค รัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สร.รฟท. ผู้บริหารรฟท. รวมทั้งองค์กรประชาชน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิทธิของผู้บริโภคและประชาชน อันพึงจะได้รับความปลอดภัยในการบริการสาธารณะ

พวกเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ สร.รฟท. โดยจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดกิจกรรมสนับสนุน สร.รฟท. ในการจัดทำข้อเสนอระบบปรับปรุงการเดินรถและการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างถึงที่สุด

องค์กรที่เข้าร่วมการลงนาม

1. กลุ่มเพื่อนประชาชน (FOP)

2. กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

3. กลุ่มศึกษาพรรคการเมืองทางเลือก

4. กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองอิสระ

5. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)

6. เครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทย

7. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

8. เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM)

9. สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สคปท.)

10. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

11. สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนตร์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM)

12. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.)

13. ศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ศนน.)

14. ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD)

15. สหพันธ์สาธารณูปโภคประเทศไทย (PTAC)

16. องค์การขนส่งระหว่างประเทศ (ITF)

17. สหพันธ์แรงงานนานาชาติกิจการเคมี พลังงาน ปิโตรเลียม และแรงงานทั่วไป (ICEM)

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน