Thai / English

แถลงการณ์เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการไปทำงานต่างประเทศ

เรียกร้องค่าเสียหายให้กับคนงานที่ถูกหลอกไปเก็บผลไม้ที่สวีเดน
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการไปทำงานต่างประเทศ
08 ต.ค. 52
ประชาไท

ตามที่กลุ่มแรงงานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2552 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาใดๆ เลย

มาบัดนี้กลุ่มแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน กำลังประสบปัญหาเร่งด่วนคือ ปัญหาด้านหนี้สิน ที่ได้นำเงินจำนวนหนึ่งไปจ่ายให้บริษัทจัดส่งแรงงาน ซึ่งเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วกลุ่มผู้เดือดร้อนพบว่าในการเก็บผลไม้ป่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งที่ก่อนหน้าจะเดินไปทำงานนั้น บริษัทจัดส่งแรงงานได้โฆษณาชวนเชื่อว่า เมื่อไปทำงาน 1 เดือนก็จะสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศสวีเดนและทำงานไปได้ 1 เดือน พบว่าผลไม้ป่ามีปริมาณน้อย และรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้กลุ่มผู้เดือดร้อนประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินจากการที่เอาที่นาไปจำนองและค้ำประกันกับนายทุนนอกระบบและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการนำรถยนต์เข้าสถาบันการเงิน ผลที่ตามมาก็คือ คนงานไม่สามารถชดใช้หนี้สินเหล่านี้ได้ตามกำหนด ทำให้คนงานหลายคนมีแนวโน้มที่จะขายที่นาและรถยนต์ที่นำไปจำนอง นอกจากนั้นยังมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว ญาติพี่น้อง ดังนั้นเครือข่ายจึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ซึ่งทางกลุ่มฯ มีข้อเรียกร้องดังนี้

ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาหนี้สินจากเงินกู้นอกระบบ โดยเจรจายกเลิกหนี้สิน หรือให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้หนี้สินให้แก่ผู้เดือดร้อน หรือเป็นตัวกลางในการประนอมหนี้ ในส่วนของเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการยกเลิกหนี้สินหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้หนี้สินแทน หรือเป็นตัวกลางประนอมหนี้ เนื่องจากหนี้สินเหล่านี้เกิดจากการหลอกลวงแรงงานในสมัยของรัฐบาลของท่าน

ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฟื้นฟูและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้เดือดร้อนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน และชดเชยค่าเสียโอกาส เนื่องจากเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว กลุ่มผู้เดือดร้อนส่วนใหญ่เสียโอกาสในการทำงาน ไม่สามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เพราะยังไม่มีงานทำหรือหารายได้ให้แก่ครอบครัว

ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเอาผิดกับบริษัทจัดส่งแรงงาน หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปพัวพันรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการหลอกลวงแรงงานให้ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน

ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบขบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ และออกนโยบายที่มีความโปร่งใสไม่เอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้เดือดร้อนได้ยื่นข้อเรียกร้องเหล่านี้ต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และในวันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล

เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการไปทำงานต่างประเทศ