Thai / English

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 4 เรื่อง สามเดือนพวกเราทำกำไรให้บริษัท 441.11 ล้านบาทบริษัทต้องปรับค่าจ้างให้เรา 100%27 ส.ค. 52
http://www.trclabourunion.com/d687.html

ตามที่บริษัทได้ทำการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานเป็นเงินร้อยละ 60 ของค่าจ้างที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานในปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 สหภาพแรงงานฯ ได้ทำหนังสือคัดค้านการประกาศปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ร้อยละ 60 ของบริษัทเพียงฝ่ายเดียวไปยังบริษัทด้วย และ สหภาพแรงงานฯ ได้เรียกร้องให้บริษัทปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นเงิน 100% ของค่าจ้างที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานในปี พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป กล่าวคือ ยอมประนีประนอมกับบริษัทด้วยการรับการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ร้อยละ 60 เป็นเวลา 3 เดือน และให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานเป็นเงิน 100% เป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน

จากการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 สหภาพแรงงานฯ และ บริษัทยังยืนยันข้อเสนอเดิมของแต่ละฝ่ายเช่นเดิม โดยบริษัทยังยืนยันว่าบริษัทประสบกับการขาดทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นเงิน 913.61 ล้านบาท จึงไม่สามารถปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานตามที่สหภาพแรงงานฯ เรียกร้องได้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีสินทรัพย์ 14,667 ล้านบาท มีรายได้ 1,951.32 ล้านบาท มีรายจ่าย 1,539.95 ล้านบาท มีกำไรสุทธิในรอบ 3 เดือน ( เมษายน – มิถุนายน) จำนวน 411.11 ล้านบาท ทำให้ยอดการขาดทุนสะสมของบริษัทลดลง จาก 913.61 ล้านบาท เหลือเพียง 502.50 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะยังประสบกับปัญหาการขาดทุนอยู่ก็ตาม แต่การที่พนักงานช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้บริษัท เช่น การไม่ได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 เป็นเวลา 6 เดือน การไม่ได้ทำงานล่วงเวลาในขณะที่มีเพื่อนพนักงานคนอื่น ๆ ลางาน และทำให้พนักงานที่เหลืออยู่ต้องทำงานหนักมากขึ้น หรือ การทำงานล่วงเวลาแต่ไปเปลี่ยนเป็นวันหยุดในวันอื่นแทน ฯลฯ จึงทำให้บริษัทมีกำไรในรอบ 3 เดือนถึง 411.11 ล้านบาท พนักงานจึงมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงาน 100% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เพราะจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องปรับให้แก่พนักงาน ประมาณ หนึ่งล้านกว่าบาทเท่านั้น เงินเพียงหนึ่งล้านกว่าบาทเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสี่ร้อยกว่าล้านบาทแล้วมันน้อยมากจนคิดเป็นอัตราส่วนแทบไม่ได้

สหภาพแรงงานฯ ขอเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารมีความจริงใจต่อพนักงานด้วยการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้พนักงานทุกคนอีก 40% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ตามที่พนักงานเรียกร้อง การปรับเงินให้แก่พนักงานจะทำให้พนักงานเกิดความรัก และ ความเชื่อมั่นในองค์กรและฝ่ายบริหารจะได้รับความศรัทธา เชื่อถือ รวมทั้งจะทำให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุขในไทยเรยอน

สหภาพแรงงานไทยเรยอน

21 สิงหาคม 2552