Thai / English

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 3 เรื่อง ขอให้ฝ่ายบริหารฟังเสียงของพนักงานด้วยการปรับค่าจ้างตามที่พนักงานเรียกร้อง27 ส.ค. 52
http://www.trclabourunion.com/d686.html

ตามที่สหภาพแรงงานฯ และบริษัทมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เรื่อง การปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ดังนี้ คือ

“เรื่องการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ข้อที่ 15 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่า จะไม่มีการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้กับพนักงานทุกคน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนสถานการณ์ทางการเงินอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 หากสถานการณ์ด้านการเงินดีขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาการปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานโดยจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่พิจารณาปรับค่าจ้างประจำปี โดยไม่มีการปรับค่าจ้างย้อนหลัง”

เมื่อใกล้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 สองฝ่ายได้ทำการเจรจากันเองในเรื่องการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 หลายครั้ง และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งรวม 3 ครั้ง โดยข้อเสนอล่าสุดของบริษัทและสหภาพฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ได้แก่

1. บริษัท เสนอปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานประจำปี2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ( เสนอเพิ่มให้ 10% จากที่เสนอปรับให้ 50% )

2. สหภาพฯ เสนอให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานประจำปี2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -30กันยายน 2552 และปรับในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 สหภาพแรงงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2552 เพื่อขอมติฟ้องบริษัทเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหลายประการ และขอมติทำการนัดหยุดงานเนื่องจากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่องการปรับค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างทุกคน โดยมีสมาชิกลงคะแนนเสียง 458 คน ให้ความเห็นชอบให้มีการนัดหยุดงาน 442 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง บัตรเสีย 13 ใบ การที่ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบให้ทำการนัดหยุดงานได้จำนวนมากโดยมีเสียงให้ความเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่ ทั้งที่มีสมาชิกประมาณ 200 กว่าคนที่ต้องทำงานในกะบ่าย และไม่สามารถออกมาลงคะแนนเสียงได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า สมาชิกเห็นว่าบริษัทไม่ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานในการปรับค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานในครั้งนี้ สนับสนุนข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และพร้อมจะทำการนัดหยุดงานเพื่อสนับสนุนสหภาพแรงงานฯ ให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาความขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร การที่สมาชิกและพนักงานเกือบทั้งโรงงาน ซึ่งรวมทั้งพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างร้อยละ 60 ของฝ่ายบริหาร สหภาพแรงงานฯ ขอเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารฟังเสียงของพนักงานด้วยการปรับค่าจ้างตามที่พนักงานเรียกร้อง และตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ ข้างต้น เพราะสถานการณ์ด้านการผลิตของบริษัทเข้าสู่ภาวะการผลิตตามปกติแล้ว สินค้าของบริษัทขายได้เป็นจำนวนมาก พนักงานแผนกแวร์เฮ้าท์ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกวัน ในขณะที่บริษัทได้สั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาเก็บไว้เป็นจำนวนมาก รถขนวัตถุดิบเข้ามาในโรงงานในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก พนักงานต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งผลผลิตให้แก่บริษัท สภาพการทำงานหลายแห่งเสียงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากพนักงานต้องเร่งรีบในการทำงาน จนล่าสุดเพื่อนพนักงานท่านหนึ่งเสียชีวิตเพราะการเร่งรีบทำงานให้แก่บริษัท

ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง บริษัทมีผลกำไรดังนี้ คือ พ.ศ. 2547 กำไร 1,257 ล้านบาท พ.ศ. 2548 กำไร 1,532 ล้านบาท, พ.ศ. 2549 กำไร 1,373 ล้านบาท, พ.ศ. 2550 กำไร 2,489 ล้านบาท และ พ.ศ. 2551 กำไร 2,233 ล้านบาท รวมเวลา 5 ปี บริษัทมีกำไร 8,884 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการขาดทุนในเวลา 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทแจ้งว่า ขาดทุน 913 ล้านบาทแล้วถือว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก 10,907,160 ล้านบาท หากบริษัทจะปรับค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานใน 3 เดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2552 อีกคนละ 40% ของค่าจ้างที่ได้รับ บริษัทจะจ่ายเงินเพิ่มให้แก่พนักงานประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทเท่านั้น

สหภาพแรงงานฯ ขอเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาทำการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานฯ และบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยเร็ว เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อพนักงานและบุคคลในครอบครัวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในแง่ความรู้สึกของพนักงานที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากฝ่ายบริหาร และขอให้ฝ่ายบริหารทบทวนเรื่องการปรับค่าจ้างประจำปีให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2551 อย่าให้ปัญหาเล็กน้อยทำให้เกิดผลกระทบต่อรางวัลที่ได้รับจากกระทรวงแรงงานเลย

สหภาพแรงงานไทยเรยอน

13 สิงหาคม 2552