Thai / English

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 2 เรื่อง ขอให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงาน 100%27 ส.ค. 52
http://www.trclabourunion.com/d659.html

ตามที่สหภาพแรงงานฯ และบริษัทได้ทำการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากบริษัทยังยื่นยันที่จะปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานประจำปี 2551 ในขณะที่สหภาพแรงงานฯ ยืนยันให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานทุกคน 100% ของจำนวนเงินที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานประจำปี 2551

สำหรับเหตุผลที่ฝ่ายบริหารชี้แจงแก่กรรมการสหภาพฯ ถึงสาเหตุที่ทำให้บริษัทปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานเพียง 50% บริษัทอ้างว่าผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปีบัญชีบริษัทขาดทุน 913 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนใน 3 เดือนแรกของ ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 ) 795 ล้านบาท และขาดทุนเพิ่มขึ้นในรอบ 3 เดือนหลัง ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ) อีก 118 ล้านบาท รวมเป็นขาดทุน 913 ล้านบาท เมื่อบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่เช่นนี้ บริษัทก็สามารถที่จะไม่ปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานได้ แต่เนื่องจากบริษัทเห็นว่าพนักงานได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีในช่วงที่บริษัทประสบวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้ตัดสินใจปรับค่าจ้างให้แก่พนักงาน 50% ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่ขาดรายได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทจึงขอให้สหภาพฯ และพนักงานยอมรับการปรับค่าจ้าง 50% ตามที่บริษัทเสนอ

คณะกรรมการสหภาพฯ ได้ชี้แจงเหตุผลกับบริษัทว่าแม้ว่าบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ แต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีกำไรจากการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ 2 ปีหลัง ( พ.ศ. 2550-2551 ) บริษัทมีกำไรปีละ 2,500 กว่าล้านบาท เมื่อถึงคราวที่บริษัทประสบปัญหาการขาดทุนบ้างบริษัทก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนไม่ใช่มาให้พนักงานรับผิดชอบการขาดทุนเช่นนี้ พนักงานได้เสียสละมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว โดยไม่ได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 และไม่ได้รับเงินค่าล่วงเวลา ดังนั้น ใน 6 เดือนหลังบริษัทก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบบ้างโดยการขึ้นค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงาน 100%

ในความเป็นจริงแล้วการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 หากบริษัทปรับค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงาน 100% บริษัทจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพียงเดือนละ 800,000 บาท เท่านั้น หากบริษัทปรับให้พนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2552 บริษัทจะจ่ายเงินเพิ่มให้แก่พนักงานในเวลา 6 เดือนเป็นเงิน 4,800,000 บาท แต่ขณะนี้บริษัทตกลงจะจ่ายให้แก่พนักงาน 50% ซึ่งเท่ากับบริษัทต้องจ่ายเงินเพิ่มให้พนักงานเพียงเดือนละ 400,000 บาท จากเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2552 เป็นเวลา 6 เดือน บริษัทจึงต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้พนักงานเป็นเงิน 2,400,000 บาท การที่สหภาพแรงงานฯ เรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงาน 100% จะทำให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนเป็นเงิน 2,400,000 บาทเท่านั้น

“เงินจำนวน 2.4 ล้านบาท จ่ายให้แก่พนักงานทั้งโรงงานท่านจ่ายไม่ได้หรือ ? ”

สหภาพแรงงานฯ ขอเรียกร้องกับฝ่ายบริหารขอให้ทำการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานทุกคน 100% ตามความต้องการของพนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน สหภาพแรงงานฯ ไม่อยากเห็นบริษัทใช้สถานการณ์เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและโลกมาเป็นข้ออ้างในการเอาประโยชน์จากพนักงานเหมือนในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีความรู้สึกที่ดีต่อพนักงาน ไม่มองว่าพนักงานเป็นเพียงวัตถุดิบอย่างหนึ่งของบริษัท จะช้อนซื้อด้วยค่าจ้างและสวัสดิการที่สูงตามสายตาของฝ่ายบริหารเมื่อใดหรือจำนวนใดก็ได้ ปัญหาภายในโรงงานเวลานี้มีอยู่มากมาย อย่าให้ปัญหาการไม่ขึ้นค่าจ้าง 100% ให้แก่พนักงานกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่กำลังแย่ลงระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานกลายเป็นระเบิดลูกใหม่ที่รอวันระเบิดในเร็ววันนี้เลย

สหภาพแรงงานไทยเรยอน

10 กรกฎาคม 2552