Thai / English

แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 1เรื่อง คัดค้านการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้พนักงาน 50% ของบริษัท27 ส.ค. 52
http://www.trclabourunion.com/d564.html

ตามที่สหภาพแรงงานฯ และบริษัทได้ทำการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงาน โดยมีประธานร่วม (นายวี. เค. คาร์ปูร์) นายปราโมทย์ พัฒนมงคล และนายสุชาติ เริงรณอาษา เป็นผู้แทนฝ่ายบริษัท และมีกรรมการสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมหลายคน ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ โดยแต่ละฝ่ายเสนอให้มีการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ดังนี้ คือ

1. บริษัทเสนอปรับค่าจ้างให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลการทำงานในปี พ.ศ. 2551 เช่น พนักงานได้รับการประเมินผลการทำงานเกรดบี ซึ่งจะได้รับการปรับค่าจ้าง 1,000 บาท แต่บริษัทจะปรับค่าจ้างให้ 500 บาท หรือพนักงานที่มีค่าจ้างเต็มเพดานเงินเดือน (เงินเดือนตัน) โดยปกติเมื่อได้รับการปรับค่าจ้างประจำปีก็จะได้รับการปรับค่าจ้างเพียง 55% อยู่แล้ว หากเป็นไปตามข้อเสนอของบริษัท พนักงานก็จะได้รับการปรับค่าจ้างเพียง 27.5% เท่านั้น เช่น ได้รับการประเมินผลการทำงานเกรดบี ได้รับการปรับค่าจ้าง 1,000 บาท แต่เนื่องจากมีค่าจ้างชนเพดาน (เงินเดือนตัน) จึงได้รับการปรับค่าจ้าง 55% ซึ่งเท่ากับ 550 บาท ตามข้อเสนอของบริษัทพนักงานผู้นี้จะได้รับค่าจ้างเพียง 275 บาทเท่านั้น

2. สหภาพฯ เสนอให้บริษัทปรับค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่บริษัททำไว้กับสหภาพแรงงานฯ กล่าวคือ ให้ปรับค่าจ้าง 100% ตามการประเมินผลการทำงานในปี พ.ศ. 2551

ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ที่ประชุมได้มีมติให้แต่ละฝ่ายนำข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งไปพิจารณา และนำผลการพิจารณามาประชุมร่วมกันใหม่ สำหรับเหตุผลที่บริษัทแจ้งว่าไม่สามารถปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานได้ตามปกติ (100%) เป็นเพราะขณะนี้สถานการณ์ของบริษัทยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ เนื่องจากบริษัทยังมียอดการขาดทุนสะสมอยู่ 913 ล้านบาท (จากวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ในขณะนี้กำลังการผลิตของบริษัททั้ง 5 สายการผลิตก็ไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต 100% และในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทยังไม่มีกำลังสั่งซื้อสินค้าจากลุกค้าเลย ซึ่งบริษัทจะต้องลดกำลังผลิตลงด้วย

สหภาพแรงงานฯ ขอคัดค้านการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงาน 50% ของบริษัทในครั้งนี้ เพราะเหตุผลของฝ่ายบริหารในเรื่องของการไม่มีคำสั่งซื้อสินค้าไม่น่าจะเป็นจริงเพราะทุกวันนี้บริษัทได้เดินเครื่องจักรครบ 5 สายการผลิตด้วย กำลังการผลิตอย่างเต็มที่ มีการเดินฝ้ายโมดาลซึ่งเป็นฝ้ายคุณภาพดี มีราคาจำหน่ายสูง โรงงานผลิตสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่หนองแค นอกจากผลิตให้แก่โรงงานที่อ่างทองแล้ว บริษัทยังส่งสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ขายต่างประเทศในปริมาณที่มากเท่ากันกับที่ส่งให้โรงงานอ่างทอง ซึ่งสร้างรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทด้วย สหภาพแรงงานฯ ขอเรียกร้องให้บริษัทพิจารณาทบทวนการปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานใหม่โดยขอให้ปรับค่าจ้างให้แก่พนักงาน 100% เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ยังมั่นคง เนื่องจากบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรอยู่อีก 10,907 กว่าล้านบาท

สหภาพแรงงานฯ ขอเรียกร้องให้สมาชิกและพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานระดับสูงและฝ่ายบริหารทุกคนจงร่วมใจกันสามัคคีเพื่อเรียกร้องและผลักดันให้บริษัทปรับค่าจ้างประจำปี 2552 ให้แก่พนักงานทุกคนตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (100%) พวกเราทำงานให้แก่บริษัทอย่างหนักและจริงใจตลอดมา สร้างกำไรสะสมไว้ถึง 10,907 กว่าล้านบาท เมื่อบริษัทประสบภาวะทางการเงินตามที่บริษัทกล่าวอ้าง บริษัทก็ควรเอากำไรที่สะสมไว้มาจ่ายให้แก่พนักงานบ้าง ไม่ใช่จะเอาแต่อย่างเดียว โดยไม่ยอมชักเนื้อของตนอย่างที่ปฏิบัติในทุกวันนี้

สหภาพแรงงานไทยเรยอน

30 มิถุนายน 2552