Thai / English

คณะกรรมการค่าจ้างคงค่าแรงวันละ 300 บาท ไม่ขึ้นค่าจ้างจนถึงปี 255812 ก.ย. 57
ประชาไท

คณะกรรมการค่าจ้าง ยังคงอัตราค่าขั้นต่ำวันละ 300 บาทไปจนถึงปี 2558 ตามมติเดิม พร้อมเร่งหาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

11 ก.ย. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง(บอร์ดค่าจ้าง) ว่า จากข้อมูลของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเห็นว่าควรคงค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่วันละ 300 บาทไปจนถึงปี 2558 ตามมติของบอร์ดค่าจ้าง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างแยกเป็นรายอาชีพ ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร.ได้รายงานผลการตรวจแรงงานช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2557 พบว่ามีสถานประกอบการผ่านการตรวจ 33,014 แห่ง ลูกจ้าง 1,117,909 คน ซึ่งมีสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องคือจ่ายค่าจ้างไม่ถึงวันละ 300 บาท จำนวน 991 แห่ง ลูกจ้าง 23,414 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทา งกสร.จะออกหนังสือเตือนก่อน หากไม่ปฏิบัติตามจะลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยมีโทษปรับ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้กสร.ประสานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดถึงจำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาต่างๆในพื้นที่ เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือให้ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ