Thai / English


คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ร่วมกับพี่น้ององค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย กว่า 1,000 คน  ร่วมเดินขบวนจากเขาดิน  ฝั่งพระที่นั่งอนันตสมาคม  ไปที่รัฐสภาเพื่อแสดงพลังประชามติยืนยันสนับสนุนร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับ 14,264 รายชื่อ  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการประกอบพิธีกรรมส่งวิญญาณ  โดยมีนายชาลี  ลอยสูง  ประธาน คสรท.  นางสาววิไลวรรณ    แซ่เตีย   รองประธาน คสรท.  นายยงยุทธ  เม่นตะเภา  เลขานุการ  และตัวแทนจากกลุ่มสหพันธ์แรงงาน , สหภาพแรงงาน  , องค์กรแรงงานกลุ่มต่างๆ  ได้ขึ้นเวทีกล่าวประณาม  สส.250  คน ที่ไม่รับร่าง  พ.ร.บ.ประกันสังคม  จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  มีนาคม  2556  ได้มีการลงมติในวาระที่ 1  ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  ( ฉบับที่..) พ.ศ…..ของนางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  14,264  คน  ซึ่งเป็นการคว่ำกฎหมายของภาคประชาชน  เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นที่ประชาชนที่มีสิทธิเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2550

DSCN4940 DSCN4943

DSCN4844 DSCN4841

ต่อมา  นายทวีป  กาญจนวงศ์  ได้กล่าวประณามไว้อาลัยว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยคงจะได้จารึกถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  24  ปีที่  2  ครั้งที่  24  สมัยนิติบัญญัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติไม่รับร่าง  พ.ร.บ.ประกันสังคม  ( ฉบับที่..) พ.ศ…..ของนางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  14,264  คน  การไม่รับร่างดังกล่าวนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และ สส. พรรครัฐบาลจำนวน  250  เสียง  มี  สส. ฝ่ายค้านรับร่าง  80  เสียง

นายทวีป กล่าวต่อว่าเป็นครั้งแรกของรัฐสภาที่มีกฎหมายอย่างเดียวกัน  4  ฉบับ  แต่แยกลงมติทีละร่าง  เสนอลงมติทีละร่างโดย  สส.ไพจิต  ศรีวรขาน  พรรครัฐบาลได้ปล้นสิทธิเสรีภาพของประชน  มีเจตนาล้มล้างประชาธิปไตยทางตรงของประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติไว้ในหมวด 7  ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  และกำหนดสิทธิไว้ในมาตรา  163  ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่น้อยกว่า  10,000  ชื่อ  ให้จัดทำร่างเสนอไปด้วย  มีผู้ชี้แจงร่างในสภาทุกขั้นตอนได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน  เมื่อกฎหมายของภาคประชาชนถูกปล้นกลางสภาเราจึงมิอาจไว้วางใจให้รมว.แรงงาน  สส. พรรครัฐบาล  ได้ดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และเป็นที่พึ่งของพวกเราอีกต่อไป

DSCN4872 DSCN4921

DSCN5202 DSCN5215

DSCN4916 DSCN5200

เราขอประณาม  รมว.แรงงาน  สส. พรรครัฐบาลที่สุมหัวกันฆาตกรรมฆ่าตัดตอนภาคประชาชน ในครั้งนี้  ขอประณามการไร้จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย  ไร้เกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนปวงชน  และไม่มีความชอบธรรม  สุดท้ายนี้เราขอมอบตำแหน่งสัมพเวสีทางการเมืองให้กับท่าน  ที่วนเวียน เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในรัฐสภาไทย    พวกเราถือว่าท่านได้ตายไปแล้วจากโลกนี้  จึงได้มาชาปณกิจในวันนี้เพื่อไม่ให้วิญญาณของท่านได้ปฏิสนธิขึ้นมาอีกขอให้ดวงวิญญาณไปจุติในโลกันมหานรก  และอย่าได้กลับมาเป็นสัมพเวสีในรัฐสภาไทย  และการเมืองไทยอีกต่อไป  ไปเถิดไปให้ไกล  ไปที่ชอบ  อย่าใส่ใจจะกลับมาอีก

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มีมติร่วมกันว่าจะมีมาตรการติดตาม รณรงค์ให้ความรู้ ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมต่อไป รวมทั้งจะรณรงค์ให้มีพรรคการเมืองของผู้ใช้แรงงานในอนาคตเพื่อให้มีสส.ที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของแรงงานต่อดไป

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่