Thai / English

บริษัท Miles Inc. เป็นบริษัทวิจัยของอเมริกา ทำธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี เป็นองค์กรอิสระในเครือของมีบริษัทแม่อย่าง Bayer AG ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ของเยอรมัน ฝ่ายเภสัชภัณฑ์มีพนักงาน 6,000 คน มียอดขายในประเทศสหรัฐและแคนาดาประมาณ 1.4 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากบริษัท Miles Inc. รับงานจากรัฐบาลสหรัฐ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลที่ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนาหรือภูมิลำเนาเดิมอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว แต่บริษัทยังก้าวไปไกลกว่ากฎระเบียบโดยกำหนดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทว่าให้มีการจ้างพนักงานจากหลากหลายภูมิหลังในงานวิจัยของ Sessa และคณะ (“Workforce diversity: The good, the bad, and the reality”, อ้างใน Ferris et al.,1995) พบถึงตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานของ บริษัท Miles Inc. ดังนี้ทั้งบริษัท Miles Inc. และฝ่ายเภสัชภัณฑ์ทำตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการจ้างพนักงานจากหลากหลายภูมิหลัง โดยริเริ่มกระบวนการหลายอย่างที่แสดงว่าบริษัทมีนโยบายอย่างจริงจัง สิ่งแรกที่ดำเนินการคือด้านสวัสดิการ ฝ่ายเภสัชภัณฑ์เริ่มโครงการสวัสดิการช่วยครอบครัวของพนักงานโดยขยายสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว (เช่นสวัสดิการสำหรับบุตรบุญธรรม การลาส่วนตัวและด้วยความจำเป็นครอบครัว โครงการสุขภาพ เงินช่วยเหลือพนักงานและสวัสดิการฉุกเฉิน) เพิ่มสวัสดิการใหม่ (เช่น การแบ่งงานกันทำ การเปลี่ยนกะเวลาทำงาน บริการแนะนำศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โครงการเรียนปริญญาในสถานประกอบการและเงินช่วยเหลือคู่สมรสย้ายมาอยู่กับพนักงาน) สวัสดิการเหล่านี้ทำได้ไม่ยากนักเนื่องจากเป็นการขยายโครงการที่มีอยู่แล้วและฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนไว้แล้วบริษัทมีนโยบายให้ผู้จัดการต้องรับผิดชอบการทำงานของพนักงานจากหลากหลายภูมิหลังเหล่านี้ รวมทั้งประเมินผลงานและคำนวณเงินโบนัสที่พนักงานแต่ละคนควรได้รับ ขณะเดียวกันบริษัทเองเริ่มประชาสัมพันธ์ว่าบริษัทมีนโยบายจ้างงานดังกล่าวโดยผ่านตัวพนักงานและสื่อต่างๆให้ชุมชนทราบขณะเดียวกันฝ่ายเภสัชภัณฑ์ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยผู้จัดการที่รับผิดชอบบุคลากรจากต่างภูมิหลังวางแผนการจัดองค์การในระดับต่างๆ ร่วมแสดงความเห็นประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาด้านพนักงานหลากหลายภูมิหลัง คณะวิจัยสองคณะและกลุ่มสนับสนุนเกย์และเลสเบียน กลุ่มเหล่านี้จะรายงานผลการปรึกษาให้ผู้จัดการในแผนกของตนทราบ การให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มเช่นนี้ทำให้ฝ่ายบริหารตั้งกลุ่มประสานงานกลางในฝ่ายเภสัชภัณฑ์ในเวลาต่อมา กลุ่มทำหน้าที่ประสานกับกลุ่มอื่นในโรงงาน กลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้จัดการจากหลากหลายแผนกทั้งในและนอกสำนักงานกลาง กลุ่มประชุมเพื่ออภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานหลากหลายภูมิหลังในฝ่ายเภสัชภัณฑ์ทั้งหมด หน้าที่ของกลุ่มคือเสนอแนะและทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงงานของฝ่ายเภสัชภัณฑ์ในด้านการจ้างงาน เลื่อนตำแหน่งและรักษาพนักงานที่มาจากภูมิหลังต่างๆโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีและชนกลุ่มน้อยเป็นพิเศษ ข้อเสนอแนะที่กลุ่มเสนอซึ่งฝ่ายบริหารได้เห็นชอบแล้วมีสามเรื่องคือ (1) ให้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศสำหรับพนักงานทุกคน (2) จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานเพื่อให้รู้วิธีจัดการคนที่มาจากภูมิหลังต่างๆและ (3) จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารพนักงานหลากหลายภูมิหลังเพื่อเป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือการบริหารสำหรับฝ่ายบริหารในด้านพนักงานหลากหลายภูมิหลังที่ทำงานในสถานประกอบการโครงการพนักงานหลากหลายภูมิหลังช่วยฝ่ายเภสัชภัณฑ์ของบริษัท Miles เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เริ่มมีการกำหนดวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญในอันที่จะให้บริษัทสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในโลกธุรกิจและสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

กรณีศึกษาของบริษัท Miles Inc. เป็นตัวอย่างของโครงการพนักงานหลากหลายภูมิหลังที่ริเริ่มโดยบริษัท ทั้งนี้ในรายงานชุด “การไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน” ในตอนต่อไปจะเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างของบริษัทที่มีนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติเพื่อช่วยพนักงานที่มีอายุมาก