Thai / English

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (เอฟอีเอส)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 1 0 4 1 0
โทร . 0-2246-7013, 0-245-4384 แฟกซ์ 0-2246-7030

ก่อตั้ง : ประมาณปี พ . ศ . 2513
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและสังคม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทัศนะในระดับระหว่างประเทศ
กิจกรรม
จัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม ทำการศึกษาและเผยแพร่ผลงาน จัดการฝึกอบรมร่วมกับองค์กรไทยจากภาคการเมือง องค์การพัฒนาเอกชน แวดวงวิชาการ และสหภาพแรงงาน

ที่มา : ไดอารี่แรงงาน 2544 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หน้า 68