Thai / English

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

เลขที่ 51/109 ซ . งามฉวี ถ . พหลโยธิน ต . คลองหนึ่ง อ . คลองหลวง จ . ปทุมธานี 12120
โทร .0-2516-1589 แฟกซ์ 0-2516-1071

ก่อตั้งเมื่อ : พ . ศ . 2525
วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาประเด็นปัญหาด้านแรงงาน การเผยแพร่ข้อมูล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้ง การรณรงค์ และการอบรมผู้ใช้แรงงานเรื่องแรงงานสัมพันธ์และประเด็นปัญหาด้านแรงงาน
  • เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการต่อสู้เพื่อสิทธิและสวัสดิภาพ และสภาพเงื่อนไขแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น
  • เพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยสำหรับการส่งเสริมการศึกษาด้านแรงงานและยกระดับจิตสำนึกทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสวัสดิการและความสมานฉันท์ในหมู่ผู้ใช้แรงงานด้วยกัน
  • เพื่อความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรอื่น ๆ ซึ่งดำเนินงานด้วยวัตถุคล้ายคลึงกัน

กิจกรรม

  • ทำการวิจัยประเด็นปัญหาด้านแรงงาน
  • จัดทำข่าวสารรายเดือนภาษาไทย ( แรงงานปริทัศน์ )
  • จัดสัมมนาและการอภิปราย

ที่มา : ไดอารี่แรงงาน 2544 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หน้า 64