Thai / English

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10400
โทร ./ แฟกซ์ 0-2251-3173

บรรดาผู้เขียนประวัติศาสตร์ไทยมักจะมุ่งเน้นการเชิดชูยกย่องชนชั้นสูง แต่ไม่เคยมีใครเขียนในเชิงเชิดชูคุณูปการที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของกรรมกรคนงาน ที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมที่ยังขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศ ความคิดริเริ่มที่จะตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจึงเกิดขึ้นในปี พ . ศ .2534 จากการที่ผู้นำด้านแรงงาน ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์ได้ร่วมประชุมกันที่มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานไทย ด้วยความร่วมมือและการดำเนินการของหลายฝ่ายหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาคารชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นสถานีตำรวจรถไฟและต่อมาเป็นที่ทำการสหภาพแรงงานรถไฟ จึงได้แปรเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด ในปี พ . ศ .2537 โดยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกในประเทศไทยและได้เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชม พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของขบวนการแรงงานไทยและวิถีชีวิตของลูกจ้างคนงานไทย และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสาร งานเขียน เทปบันทึกเสียง และวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของแรงงานไทยจำนวนมากที่ลึกซึ้งมาก โดยได้รวบรวมด้วยความยากลำบากและเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกสำหรับคนรุ่นหลัง

  • เพื่อทำงานวิจัยและเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทย
  • เพื่อให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมสำหรับจัดการอภิปราย นิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแรงงานไทย สำหรับผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป
  • เพื่อใช้เป็นศูนย์การประชุมและฝึกอบรมของขบวนการแรงงานและกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการด้านแรงงาน

ที่มา : ไดอารี่แรงงาน 2544 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หน้า 56