Thai / English

กลุ่มเยาวชนคนงาน

1574/15 ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามสถานีดับเพลิง เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10110
โทร . 0-2331-0688

ก่อตั้ง : พ . ศ .2425 ที่เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ . ศ .2505
วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อสร้างศักยภาพให้แรงงานหนุ่มสาวสามารถสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพการณ์ในครอบครัว ที่ทำงานและสังคมโดยรอบ
  • เพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันของผู้ใช้แรงงานหนุ่มสาวเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • เพื่อส่งเสริมผู้ใช้แรงงานหนุ่มสาวให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • เพื่อหนุนช่วยขบวนการแรงงานในการต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใช้แรงงานหนุ่มสาวในประเทศไทย

กิจกรรม :

  • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในด้านต่าง ๆ
  • จัดสัมมนาเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และเพื่อกำหนดเป้าหมายของกลุ่มให้แจ่มชัด
  • ระดมเงินทุนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
  • รณรงค์ในหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานหนุ่มสาว

ที่มา : ไดอารี่แรงงาน 2544 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หน้า 76