Thai / English

สหพันธ์แรงงานกระดาษและการพิมพ์แห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 2249 โรงพิมพิ์คุรุสภาลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพน 10310 โทรศัพท์ 025398372

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก