Thai / English

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 2/440 ม.1 ถ.เลียบคลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 029048766

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก