Thai / English

สหพันธ์แรงงานโตโยต้า
ที่อยู่ 186/1 หมู่ 1ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023861661

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก