Thai / English

สหพันธ์แรงงานกิจการโรงแรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 525 ซ.วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0818086139

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก